ALGEMENE VOORWAARDEN Nederlands

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Al de verkopen en leveringen worden gedaan in toepassing van de onderstaande algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Indien de klant de bestelling online heeft gedaan, kwam dit uitsluitend mits voorafgaande kennisname en uitdrukkelijke akkoordverklaring met deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Indien de bestelling op een andere wijze geschiedt, verklaart de klant, door ondertekening van de bestelbon, uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden en deze eveneens te aanvaarden.

BESTELBONNEN:
1 Alle prijzen worden steeds vermeld exclusief BTW.

2 Teneinde de opmeting voor de klant te vergemakkelijken, zijn filmpjes geplaatst op de website www.JKflooding.be. De klant zal daar kennis nemen van de instructies en deze stipt navolgen. De JK Flooding is dan ook ontslagen van iedere verantwoordelijkheid in geval van verkeerde opmeting door de klant.

3 Na ontvangst van de bestelling zoals vermeld op de bestelbon, wordt de productie opgestart mits ontvangst van het volledige bedrag der bestelling op het rekeningnummer
KBC BE49 7310 4062 3571 op naam van JK flooding

4 Behoudens daden van derden en overmacht, dan wel toeval, zal de bestelling 15 dagen later beschikbaar zijn voor afhaling, dan wel verzending. Een verlenging van deze termijn omwille van bovenvermelde omstandigheden, kan geen aanleiding geven tot enige annulatie van de bestelling, dan wel schadevergoeding ten laste van de JK FLOODING.

5 Gezien het specifieke maatwerk zijn bestellingen niet vatbaar voor enige annulatie.

6 Op het ogenblik dat de goederen beschikbaar zijn in de magazijnen van JKFLOODING en de klant ervoor geopteerd heeft deze daar af te halen, zal hij hiervan onmiddellijk verwittigd worden via mail (in geval van bestelling via mail) dan wel telefonisch.
Bij gebreke aan afhaling binnen een termijn van uiterlijk 20 dagen na deze verwittiging, zal hij hiertoe schriftelijk uitgenodigd worden. Alsdan zal hij een bijkomende administratieve kost van € 15 verschuldigd zijn.
Bij gebreke aan afhaling uiterlijk 20 dagen na deze aanmaning, zal hij een vergoeding verschuldigd zijn van € 50,00 per maand uit hoofde van bezettingsvergoeding.
Bij gebreke aan afhaling van de bestelde materialen uiterlijk 6 maanden na de aanmaning, zal de klant geacht worden definitief af te zien van zijn bestelling en de aankoop eenzijdig te annuleren, waarbij de goederen terug eigendom worden van de JK FLOODING en het betaalde bedrag eveneens toekomt aan JK FLOODING.

LEVERINGEN:
RISICO

De klant geopteerd heeft voor levering aan huis, gebeurt dit op zijn eigen risico. In geen geval zal de JK FLOODING kunnen aangesproken worden voor enige beschadiging van de goederen tijdens het transport vanuit haar magazijnen naar de klant.

HOEVEELHEDEN:
1 De hoeveelheden van iedere bestelling zijn, zowel bij gelegenheid van de productie als bij gelegenheid van de verpakking, gecontroleerd door meerdere personen.

2 De klant zal zowel bij afhaling op de maatschappelijke zetel van de JK FLOODING , dan wel bij gelegenheid van inontvangstname van de bestelling, onmiddellijk de hoeveelheden controleren en eventuele opmerkingen dienaangaande onmiddellijk meedelen aan de transporteur in geval van levering.

PLAATSING:
De plaatsing van de materialen gebeurt steeds nog en onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. Hiertoe zijn specifieke plaatsingsvoorschriften beschikbaar, die gevoegd worden bij iedere levering en tevens kunnen geraadpleegd worden op de website van de JK FLOODING . De JK FLOODING kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan enige muur, dan wel enige andere schade indien zou blijken dat de plaatsingsvoorschriften niet correct zijn nageleefd. Iedere wijziging, dan wel aanpassing aan de geleverde materialen, zal onmiddellijk iedere verantwoordelijkheid in hoofde van de JK FLOODING uitsluiten.

WAARBORGEN:
De verantwoordelijkheid van JK FLOODING inzake waarborg is uitsluitend beperkt tot het herstellen of vervangen van materialen, waarvan het slecht functioneren het gevolg zou zijn van een door haar erkende materiaal- en/of fabricagefout. De klant zal alsdan kunnen genieten van de waarborg die JK FLOODING geniet bij haar fabrikant zijnde …. Jaar

NABESTELINGEN:
Al de onderdelen, vermeld op de website van JK FLOODING , zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

BEVOEGDHEID:
Alle betwistingen met betrekking tot bestellingen en leveringen door de JK FLOODING behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van het Vredegerecht van het Derde Kanton, dan wel de Rechtbank van Eerste Aanleg en of Rechtbank van Brugge
E-Mail info@jkflooding.be
BTW BE 0597.763.587

Stuur ons een bericht

Stuur ons een bericht en wij nemen z.s.m. contact met u op